Concurs pentru un post de execuţie (cercetător ştiinţific), în domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Dialectologie-Sociolingvistică.

I. Condiţii obligatorii:

a) de studii:

  • Să fie absolvent al Facultăţii de Litere, obligatoriu cu specializarea română (A sau B);
  • Să 􀃒e înscris la doctorat în domeniul Filologie;
  • Experienţă în specialitate: activitate de cercetare sau în învăţământul superior de cel puţin doi ani sau de cel puţin patru ani în alte activităţi.

b) cerinţe specifice:

  • Media absolvirii anilor de studii să fie cel puţin 9, 00 (nouă);
  • Să cunoască cel puţin două limbi (de circulaţie internaţională, sau limbi clasice, sau limbi care au influenţat evoluţia lexicului românesc);
  • Să aibă activitate ştiinţi􀃒că: comunicări la manifestări ştiinţifice şi articole de specialitate publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări ştiinţifice;
  • Să prezinte două recomandări din partea unor specialişti recunoscuţi în domeniu, din afara Institutului;
  • Colaborarea la un proiect al Academiei Române din acelaşi domeniu cu postul pentru care se organizează concursul poate constitui un avantaj.
  • Candidaţii trebuie să ataşeze în dosarul de înscriere la concurs câte un exemplar din cărţile publicate (dacă este cazul) şi câte trei lucrări reprezentative (articole din revistele de specialitate sau din volume) multiplicate la xerox.

NOTĂ:

-În lista de lucrări trebuie să fie trecute ISSN-urile revistelor cu articole publicate şi ISBN-urile cărţilor care includ articole. Totodată, să fie menţionată categoria acreditării revistelor de către CNCS în care autorii au publicat articole.

-Să se menţioneze paginile între care sunt incluse articolele în volume şi în reviste;

-În cazul în care candidaţii fac parte din redacţiile unor reviste de specialitate trebuie menţionat site-ul revistei respective din care să rezulte autenticitatea informaţiilor declarate.

Concursul se va desfăşura în data de 25 mai 2015, ora 8 :00, la sediul Institutului de Filologie Română « A. Philippide » şi va consta într-o probă scrisă şi una orală.

Dosarul pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific
va conţine următoarele documente:

• Cererea candidatului adresată conducerii Filialei din Iaşi a Academiei Române, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific, avizată juridic şi aprobată de preşedintele Filialei, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată;
• Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat, în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Lista de lucrări a candidatului, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 3 lucrări reprezentative.
• Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi datat);
• Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională, perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum şi documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare în ţară ori străinătate;
• Copii legalizate de pe:

– actele de studii : înscriere la doctorat, diploma de studii universitare şi foaia matricolă, diploma de bacalaureat, alte diplome şi certificate, după caz;
– actele personale : certificat de naştere, cartea de identitate şi certificat de căsătorie, după caz;
– Cartea de muncă, şi extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

• Adeverinţă medicală.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332/101 115.

Facebook
GOOGLE
Pinterest
LINKEDIN