PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România

Obiectivele proiectului: 

1. Creşterea nivelului de competenţă în accesarea pieţei muncii în perioada 2013 – 2015 pentru dezvoltarea unei cariere pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învăţământul superior şi de cercetare în România.

2. Creşterea gradului de informare asupra oportunităţilor de ocupare şi dezvoltare a carierei profesionale în perioada 2013 – 2015 pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învăţământul superior şi cercetare în România. 

3. Creşterea gradului de acces la programe de dezvoltare şi suport în carieră în perioada 2013 – 2015 pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învăţământul superior şi cercetare în România. 

4. Creşterea nivelului de conştientizare pentru cel puţin 60 de experţi/operatori mass-media sau personal al autorităţilor publice centrale şi locale, asupra problematicii egalităţii de şanse pentru femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învăţământul superior şi de cercetare în România.

5. Dezvoltarea componentei de cercetare a problematicii egalităţii de şanse în dezvoltarea profesională a femeilor cu studii universitare sau postuniversitare pentru consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii în societatea românească.

Activităţile principale ale proiectului au constat în:

 • Activităţi de formare profesională

În cadrul proiectului a fost acreditat cursul de calificare Operator Introducere Validare şi Prelucrare Date (OIVPD) de 720 de ore cu o durată de 4 luni și jumătate.  În afară de acest program de formare, au fost derulate alte 10 programe de formare profesională pentru adulţi: Competenţe lingvistice – Cursuri de comunicare în limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană – nivelul iniţiere şi engleză nivelul mediu),  Competențe antreprenoriale, Competențe sociale și civice, Evaluator proiecte, Formator şi Manager proiecte. Toate aceste cursuri au fost programe de formare autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.. Fiecare beneficiar a putut participa până la 4 cursuri de formare pentru a-şi maximiza şansele de dezvoltare a unei cariere sau pentru a-şi putea dezvolta şi implementa propriul proiect.

Total grupe instruire: 57

 • Nr. grupe Competențe lingvistice: 12 (245 persoane)
 • Nr. grupe Competențe antreprenoriale: 5 (101 persoane)
 • Nr. grupe OIVPD: 19 (506 persoane)
 • Nr. grupe Competențe sociale și civice: 5 (109 persoane) 
 • Nr. grupe Evaluator proiecte: 2 (33 persoane)
 • Nr. grupe Formator: 6 (126 persoane)
 • Nr. grupe Manager proiecte: 8 (153 persoane).
 • Consiliere şi asistenţă directă

A fost acordată asistenţă directă unui număr de 100 de femei cu studii superioare pe următoarele tematici: elaborarea unui CV sau scrisori de motivație/intenție, căutare locuri de muncă în mediul academic sau asistență pentru avansare, burse, granturi, stagii de cercetare, demarare activitate independentă, căutare locuri de muncă în mediul academic sau asistență pentru avansare, call-uri conferințe, manifestări științifice, reviste de specialitate, sugestii privind activitatea științifică etc. Din cele 100 de femei asistate, 20 au promovat, iar 3 din ele au fost premiate în cadrul concursului de antreprenoriat pentru planurile de afaceri elaborate. 

 • Servicii de informare şi suport 

În cadrul proiectului s-a elaborat Newsletter-ul lunar, care a conţinut informaţii de actualitate organizate pe diferite secţiuni privind: programe de formare/specializare, burse, granturi, oportunităţi de finanţare din domeniul academic, universitar şi de cercetare, precum şi noutăţi cu privire la cercetări pe tematica proiectului, conferinţe şi  workshop-uri în domeniul egalităţii de şanse. De asemenea, o secţiune a newsletter-ului a fost dedicată link-urilor utile privind portaluri cu oferte de joburi în mediul academic şi universitar, organizaţii internaţionale reprezentative, prezentări TED cu femei din mediul academic, etc. Au fost elaborate 18 numere în total.

 • Cercetarea în domeniul egalităţii de şanse 

Echipa de cercetători, în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetare Dedicat Studiilor privind Egalitatea de Şanse, a realizat activitatea de cercetare pe tematica „Egalitatea de şanse în mediul academic pentru femeile din România” vizând multiple abordări precum: analiza filosofico-politică şi analiza filosofico-juridică – femeile, egalitatea și echitatea; perspective etice în domeniul promovării egalității de șanse; modernizare, participare politică şi reprezentări culturale; aspecte socio-juridice; aspecte medicale și rolul stress-ului psiho-social sau familial; contribuția femeilor la revoluția științifică: perspective istorice asupra influenței femeilor în filosofia naturală la începutul epocii moderne. Activitatea de cercetare a fost finalizată prin elaborarea şi editarea unui studiu colectiv, structurat în două volume. În cadrul concursului de lucrări ştiinţifice organizat pentru grupul țintă au fost acordate 10 premii pentru lucrări științifice publicate.

Rezultatele activității de cercetare științifică pot fi sintetizate astfel:

a. Articole / Studii publicate (reviste ISI/BDI sau art./cap. în volume la edituri consacrate) – 32  de lucrări ştiinţifice publicate 

b. Prezentări conferințe:  41 lucrări ştiinţifice prezentate 

c. Volume publicate: 2 

d. Conferințe organizate: 2, din care una internațională (conferința internațională ”Social and Academic Policies for Women”, 10-13 septembrie 2015, Iași, ARFI), precum şi 1 secţiune în cadrul unui congres internaţional (”Pregătim viitorul promovând excelența” – Secțiunea Dreptate socială și politici academice, 26 februarie 2015, Iași, Universitatea Apollonia). 

Rezultatele obținute au asigurat atingerea indicatorilor de proiect, respectiv: 

 • 506  femei participante la programe de calificare /recalificare;
 • 614 participanţi la instruire certificată, din care 557 participanţi femei (grupul ţintă I) şi 57 participanţi operatori / experţi mass-media sau manageri /lucrători în serviciul public  (grupul ţintă II);
 • 20 de persoane care au beneficiat de consiliere /orientare au avansat în carieră din cele 100 care au beneficiat de asistenţă directă;
 • 3 evenimente de promovare şi comunicare (wokshopul iniţial/lansarea de la Cluj Napoca, conferinţa internaţională şi workshop-ul final) cu 148 participanţi din grupul ţintă;
 • 557 de planuri de ocupare individualizate realizate pe durata proiectului;
 • 95% dintre participanţii la programele de calificare/recalificare au obţinut certificare/au absolvit cursul (480 femei au absolvit cursul de calificare de 720 ore din  cele 506 femei înscrise la curs); 
 • 96% dintre femeile beneficiare au obţinut certificare, din total 557 femei participante la cursuri, 533 au absolvit cel puţin un curs, numărul maxim de cursuri la care au putut participa femeile din grupul țintă fiind de 4/persoană; 
 • 20% dintre cele 100 femei asistate direct au avansat în carieră;
 • 306 persoane din 557 au completat chestionarul de satisfacţie, iar dintre acestea, 94,14% au apreciat că pe parcursul proiectului s-a îmbunătăţit gradul lor de informare privind oportunităţile de promovare și ocupare; 
 • 94,16% dintre beneficiarele care au completat chestionarul au apreciat că şansele lor de a accesa şi de a păstra pe termen lung un loc de muncă au crescut datorită participării la activităţile proiectului.

Pentru Academia Română beneficiile implementării proiectului constau în:

 1. investiții realizate la ARFI:
  1. Centrul Interdisciplinar de Cercetare Dedicat Studiilor privind Egalitatea de Şanse, Academia Română – Filiala Iaşi, ICES „Gh. Zane”, str. Codrescu, nr. 2;
  2. Centrul de asistenţă în carieră pentru femei cu studii universitare şi postuniversitare, Academia Română – Filiala Iaşi, Bd. Carol I nr. 8;
 2. investiții realizate la ARFCN – Centrul de asistenţă pentru femei cu studii superioare, Academia Română – Filiala Cluj Napoca, str. Kogălniceanu, nr. 12-14.
 3. participarea unui număr de 71 femei din AR la nivel de țară la cursurile organizate în cadrul proiectului.

Participare ARFI

Denumirea completă

PECAFROM - Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România

Codul proiectului

POSDRU/144/6.3/S/127928

Managementul proiectului

Manager de proiect: Dr. Krisztina-Melinda Dobay

Parteneri

 • Academia Română, Filiala Iași
 • Universitatea „Apollonia” din Iași
 • Academia Română – Filiala Cluj-Napoca
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada de desfășurare

2014 – 2015

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială