Administrație

A. Structuri aflate în directa subordonare a Președintelui ARFI

Compartimentul Audit Public Intern 
 • Personal: Gabriela FLOREA, auditor IA
 • E-mail: audit (at) acadiasi.ro
 • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, parter, cod poștal 700505, Iași
 • Compartimentul Audit Public Intern desfășoară o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile, ajutând entitatea publică să-și îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

  Compartimentul Juridic
 • E-mail: juridic (at) acadiasi.ro
 • Telefon: 0232 211 150
 • Adresa: Bulevardul  Carol I nr. 8, et. 2, cod poștal 700505, Iași
 • Compartimentul Juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale ARFI, în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Compartimentul Secretariat
 • E-mail: secretariat (at) acadiasi.ro, secretariat.stiintific (at) acadiasi.ro
 • Telefon / fax: 0232 211 150
 • Adresa: Bulevardul  Carol I nr. 8, et.3, cod poștal 700505, Iași
 • Compartimentul Secretariat asigură desfășurarea optimă a fluxurilor de informații și decizii și suportul necesar pentru gestionarea în mod eficient a tuturor activităților de secretariat, secretariat științific, secretariat CM-SCIM, secretariat Comisia de etică, registratură, arhivă.

  B. Activități suport aflate în subordonarea Directorului adjunct

  Activitățile suport asigură condițiile organizatorice şi materiale pentru buna desfăşurare a activităţii structurilor ARFI, în următoarele domenii: fundamentarea BVC și urmărirea execuției bugetare, gestionarea resurselor umane, calculul și plata drepturilor salariale ale personalului, achiziții publice, gestionarea bunurilor și întreținerea acestora, reparații curente și reparații capitale, activități de gestionare și de monitorizare a modului de exploatare a componentelor hard și soft ale administrației ARFI.
  Director adjunct: Meda GÂLEA
 • E-mail: director.adj.as (at) acadiasi.ro
 • Telefon: 0232 267 711
 • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 1, cod poștal 700505, Iași
 • Biroul Financiar Contabilitate
 • Contabil Șef: Loredana-Elena DUMITRAȘCU
 • E-mail: contabilsef (at) acadiasi.ro, contabilitate (at) acadiasi.ro
 • Telefon: 0332 106 503
 • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 4, cod poștal 700505, Iași
 • Biroul Financiar Contabilitate asigură gestionarea eficace și eficientă a resurselor financiare ale ARFI pentru a sprijini conducerea și pe angajații instituției să îndeplinească misiunea și obiectivele ARFI, asigurând totodată întocmirea și transmiterea la termenele legal stabilite a tuturor raportărilor specifice domeniului economic.

  Biroul Resurse Umane, Salarizare
 • Șef birou: Carmen AMAN
 • E-mail: resurse.umane (at) acadiasi.ro
 • Telefon: 0332 101 115
 • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 2, cod poștal 700505, Iași
 • Biroul Resurse Umane, Salarizare asigură gestionarea eficientă a resursei umane necesare și/sau disponibilă la nivelul ARFI, asigurând respectarea dispozițiilor legale aplicabile și totodată întocmirea și transmiterea la termenele legal stabilite a tuturor raportărilor specifice domeniului resurse umane, salarizare.

  Serviciul Tehnic – Administrativ

  • Șef serviciu: Teodor-Nando CONSTANTIN
  • E-mail: tehnic.administrativ (at) acadiasi.ro
  • Telefon: 0730 595 683
  • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 1, cod poștal 700505, Iași

  Serviciul Tehnic-Administrativ asigură efectuarea activităţilor tehnice de gestionare a patrimoniului, de asigurare a unei infrastructuri de lucru optime, existenţa utilităţilor şi a curăţeniei necesare, paza bunurilor, valorilor şi persoanelor și a celorlalte activități care privesc gestiunea și exploatarea în condiții de siguranță și de securitate a spațiilor de lucru ale ARFI, aflate în administrare sau închiriate, urmărind aplicarea legislației specifice și pentru a sprijini conducerea și pe angajații instituției să îndeplinească misiunea și obiectivele ARFI.

  Compartimentul Achiziţii Publice

  • Coordonator compartiment: Cristian CARP, inspector de specialitate IA
  • E-mail: achizitii (at) acadiasi.ro
  • Telefon: 0232 267 711 sau 0749 226 002
  • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 1, cod poștal 700505, Iași

  Compartimentul Achiziții Publice asigură efectuarea la timp a achizițiilor pentru care există documentații aprobate, urmărind aplicarea legislației specifice și pentru a sprijini conducerea și pe angajații instituției să îndeplinească misiunea și obiectivele ARFI.

  Compartimentul IT

  • Coordonator compartiment: Iuliana GROZA, referent de specialitate IA
  • E-mail: responsabilit (at) acadiasi.ro
  • Telefon: 0232 267 711
  • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 1, cod poștal 700505, Iași

  Compartimentul IT asigură îndeplinirea măsurilor de menținere în stare de bună funcționare a echipamentelor IT și a software-lui utilizat precum și pentru dezvoltarea sistemului informatic; acordarea de suport tehnic utilizatorilor.

  Compartimentul  Situaţii de Urgenţă, Securitate şi Sănătate în Muncă

  • Coordonator compartiment: Dănuț STOLERU, referent de specialitate IA
  • E-mail: su.ssm (at) acadiasi.ro
  • Telefon: 0232 267 711
  • Adresa: Bulevardul Carol I nr. 8, et. 1, cod poștal 700505, Iași

  Compartimentul Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă asigură prevenirea accidentelor de muncă, eliminarea riscurilor de accidentare existente în cadrul activităţilor proprii având în vedere cele patru elemente componente ale sistemului de muncă: executant, sarcină de muncă, mijloc de producţie, mediu de muncă precum și limitarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existente în cadrul activităților desfășurate pe teritoriul ARFI.