Misiune

Centrul de Cercetări Geografice îşi asumă misiunea principală şi obiectivele generale ale Filialei din Iaşi a Academiei Române de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii în Geografie şi domeniile conexe ale Geoştiinţelor, realizarea de studii şi cercetări interdisciplinare relevante pentru ştiinţa şi cultura naţională, care să contribuie la dezvoltarea Şcolii româneşti de Geografie (Geoştiinţe), la creşterea vizibilităţii şi prestigiului internaţional al acesteia.

Prezentare

Colectivul de Geografie al Filialei din Iaşi a Academiei Române a fost înfiinţat prin HCM nr. 209/1990, la iniţiativa distinsului academician Cristofor Simionescu şi cu sprijinul direct al membrilor Filialei din Iaşi a Academiei Române. Cercetarea geografică la Filiala Iaşi a Academiei nu a început însă odată cu crearea acestui colectiv, ci mult mai devreme (în anul 1930), concomitent cu înfiinţarea Societăţii Geografice „Dimitrie Cantemir”. De-a lungul timpului, activitatea ştiinţifică în domeniul Geografiei a beneficiat de continuitate şi valoare, atât prin devotamentul şi pasiunea cercetătorilor, dar mai ales prin perenitatea operei ştiinţifice. Această tradiţie, care onorează dar şi impune standarde ştiinţifice ridicate, a fost transmisă progresiv Colectivului de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române, conceput iniţial ca un nucleu de cercetare cu preocupări din domeniile Geografie fizică şi Ştiinţa solului. În timp, Colectivul de Geografie a dobândit consistenţă, individualitate şi recunoaştere naţională şi internaţională, sub atenta şi competenta îndrumare a unor personalităţi geografice ieşene, precum Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, şi Ion Hârjoabă, profesor emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi în calitate de şef de colectiv o lungă perioadă de timp. Interdisciplinaritatea, ca tendinţă definitorie a ştiinţei contemporane, a fost foarte rapid şi eficient implementată în studiile realizate de acest colectiv, ceea ce a imprimat un suflu nou cercetărilor din domeniul geoştiinţelor. Din acest motiv, având în vedere specificitatea cercetării ştiinţifice, Consiliul ştiinţific al Colectivului a solicitat schimbarea denumirii, demers aprobat de Prezidiul Academiei Române în şedinţa din 7 iulie 2021, Colectivul devenind astfel Centrul de Cercetări Geografice (adresa nr. 2575 din 14.07.2021).

Componenţa actuală

În prezent, Centrul de Cercetări Geografice este coordonat de prof. univ. dr. em., CS I Constantin Rusu şi include zece membri (cu normă întreagă sau cu fracțiuni de normă 50%): prof. univ. dr. em., CS I Constantin Rusu (pedogeografie şi geomorfologie), prof. univ. dr., CS I Ionel Muntele (geografie umană), CS I dr. Cristian Valeriu Patriche (GIS şi analiză statistică), prof. univ. dr., CS I Dumitru Bulgariu (pedogeochimie şi modelarea proceselor pedogenetice), CS II dr. Bogdan Roşca (GIS şi analiză statistică), CS III dr. Radu Gabriel Pîrnău (pedologie, geneza şi cartarea solurilor), lect. dr., CS III Ionuţ Vasiliniuc (pedologie şi pedogeografie), lect. dr., CS III Alexandru Bănică (geografie umană), lect. dr., CS III dr. Oana Cristina Stan (geochimie şi degradarea resurselor de sol), ing. dr. Dana Chelariu (personal tehnic auxiliar).

Domenii şi direcţii de cercetare

Caracterul interdisciplinar al echipei de cercetare din cadrul Centrului de Cercetări Geografice (care include specialişti în geografie fizică şi umană, geologie și geochimie) a constituit premisa de bază pentru abordarea şi dezvoltarea unor cercetări complexe şi de mare actualitate sub aspect teoretic şi aplicativ din domeniul Științelor Geonomice. Aria de cuprindere a cercetărilor specifice s-a axat prioritar pe studiul spaţiului moldav carpatic (Carpaţii Orientali), subcarpatic (Subcarpaţii Moldovei) şi de podiş (Podişul Moldovei). Între timp preocupările geografice s-au diversificat și extins, contribuţiile cu caracter fizico-geografic fiind dublate de studii referitoare la geografia populaţiei şi aşezărilor umane şi la organizarea spaţiului geografic, ceea ce presupune o abordare integratoare în domeniul extrem de generos al Științelor Geonomice.

Domeniile actuale de cercetare: Ştiinţa solului; GIS, teledetecţie şi analiză statistică; Geografie umană.

Temele actuale de cercetare

Se încadrează pe două direcţii prioritare:

Cercetări interdisciplinare în domeniul Geografiei Fizice, cu accent special pe Ştiinţa solului: pedogeografie şi dinamica pedopeisajelor; geneza, diagnoza şi încadrarea taxonomică a solurilor; însuşirile fizico-chimice şi repartiţia teritorială a solurilor; modelarea spaţială a parametrilor morfometrici ai terenului, a indicatorilor pedologici și climatici; eroziunea solului şi riscul la alunecări de teren; poluarea şi degradarea resursei de sol; pedogeochimia şi modelarea dinamicii proceselor pedogenetice ş.a.

Geografie umană: dinamica populaţiei, a aşezărilor umane şi raporturile acestora cu mediul; cercetări privind tendinţele şi ciclurile de evoluţie ale subsistemelor uman-geografice; rezilienţa sistemelor teritoriale; calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă; turbulenţe şi discontinuităţi în manifestarea unor procese şi fenomene specifice; modelizarea sistemelor uman-geografice; adaptarea unor metode de cercetare interdisciplinară a raporturilor om-mediu.

În cadrul temelor actuale de cercetare sunt dezvoltate câteva noi direcţii de studiu, concordante cu programele prioritare de cercetare ale Academiei Române, precum şi cu tendinţele cercetărilor din domeniu, promovate la nivel naţional şi european: studiul dinamicii pedopeisajelor din Regiunea de Nord-Est a României în contextul schimbărilor climatice şi a mutaţiilor socio-economice şi geopolitice actuale; studiul interdisciplinar al solurilor modificate antropic (soluri din ariile urbane şi periurbane, situri arheologice, teatre de război ş.a.); studiul proceselor de degradare a solurilor din Regiunea de Nord-Est a României – stadiul actual, tendinţele de evoluţie şi impactul socio-economic, procedee de ameliorare şi regenerare a resurselor de sol degradate; aplicaţii ale metodelor statistico-matematice şi teledetecţiei în pedometrie, evaluarea terenurilor agricole, climatologie şi geomorfologie dinamică; dinamica populaţiei şi a aşezărilor umane din România; impactul implementării prevederilor Pactului Verde European asupra pedopeisajelor din Regiunea de Nord-Est a României; studiul rezilienţei sistemelor teritoriale; studiul raporturilor dintre calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă ş.a.

Manifestări științifice proprii

Centrul de Cercetări Geografice organizează anual două manifestări ştiinţifice, ambele desfășurate sub patronajul Zilelor Academice Ieşene: Simpozionul Anual de Geografie (36 de ediţii la nivelul anului 2021) şi Simpozionul cu participare internaţională „Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată” (30 de ediţii consecutive, între 1991–2021 cu excepția anului 2020, ca efect al pandemiei de Coronavirus).

Publicații proprii

Centrul de Cercetări Geografice a susţinut (până în 2016) publicarea revistei „Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată” (Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone), cu apariţie bianuală, indexată în şase baze de date internaţionale (BASE, SCIPIO, ULRICHSWEB, DOAJ, EBSCO, CABI). Ulterior s-a trecut la publicarea (în Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) unui volum propriu (ISBN general 978-606-714-254-9), cu titlul Studii și Cercetări în Geoștiințe (volumele 1-4; apărute între 2016 și 2021). În ultimii ani s-au publicat și volume anuale ale Simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată” sau chiar ale Simpozionului Anual de Geografie, cum ar fi cele dedicate Centenarului României Mari.

Rezultate

Activitatea ştiinţifică a membrilor Centrului de Cercetări Geografice este reliefată prin publicaţii cu caracter monografic şi articole ştiinţifice, atât în revista şi seriile monografice proprii, cât şi în reviste de specialitate prestigioase (Web of Science sau BDI), cu multiple citări ale creaţiilor de autor în reviste şi monografii internaţionale. Prestigiul şi recunoaşterea naţională şi internaţională sunt evidenţiate şi de premiile obţinute de membrii Centrului de Cercetări Geografice (trei premii ale Academiei Române, un premiu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 15 premii la Saloane Internaţionale de Inventică ş.a.), precum şi de activitatea desfăşurată de aceştia ca membri în editorial board-ul sau referenţi ştiinţifici ai unor reviste, membri în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, membri de onoare ai unor organizaţii ştiinţifice internaţionale ş.a.