Centrul de Cercetări Geografice, Iaşi

Colectivul de cercetare este format din 9 membri:

 • prof. univ. dr. em., CS I Constantin Rusu (coordonator CCG),
 • prof. univ. dr., CS I Ionel Muntele,
 • CS I dr. Cristian Valeriu Patriche,
 • prof. univ. dr., CS I Dumitru Bulgariu,
 • CS II dr. Bogdan Roşca,
 • CS III dr. Radu Gabriel Pîrnău,
 • lect. dr., CS III Ionuţ Vasiliniuc,
 • lect. dr., CS III Alexandru Bănică,
 • lect. dr., CS III dr. Oana Cristina Stan.

Personal auxiliar:

 • ing. dr. Dana Chelaru

Publicații:

 • Revista Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată (Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone; până în 2016), indexată în BASE, SCIPIO, ULRICHSWEB, DOAJ, EBSCO, CABI.
 • Seria monografică Studii şi Cercetări în Geoştiinţe (publicată în Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; ISBN general 978-606-714-254-9; pagina web: https://www.editura.uaic.ro).
 • Volumele de lucrări ale Simpozionului Factori și procese pedogenetice din zona temperată şi ale Simpozionului Anual de Geografie (publicate în Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; pagina web: https://www.editura.uaic.ro), cu apariţii anuale.

Scurt istoric:

Colectivul de Geografie al Filialei din Iaşi a Academiei Române a fost înfiinţat prin HCM nr. 209/1990, la iniţiativa academicianului Cristofor Simionescu şi cu sprijinul membrilor Filialei din Iaşi a Academiei Române. Cercetarea geografică la Filiala Iaşi a Academiei nu a început însă odată cu crearea acestui colectiv, ci mult mai devreme (în anul 1930), concomitent cu înfiinţarea Societăţii Geografice „Dimitrie Cantemir”. De-a lungul timpului, activitatea ştiinţifică în domeniul Geografiei a beneficiat de continuitate şi valoare, atât prin devotamentul şi pasiunea cercetătorilor, dar mai ales prin perenitatea operei ştiinţifice. Această tradiţie, care onorează dar şi impune standarde ştiinţifice ridicate, a fost transmisă Colectivului de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Conceput iniţial ca un nucleu de cercetare cu preocupări din domeniul Ştiinţei Solului, în timp, Colectivul de Geografie a dobândit consistenţă, individualitate şi recunoaştere naţională şi internaţională. Interdisciplinaritatea, ca tendinţă definitorie a ştiinţei contemporane, a fost rapid implementată în studiile realizate de colectiv, ceea ce a imprimat un suflu nou cercetărilor din domeniul geoştiinţelor. Având în vedere specificitatea cercetării ştiinţifice, Consiliul ştiinţific al Colectivului a solicitat schimbarea denumirii, demers aprobat de Prezidiul Academiei Române în şedinţa din 7 iulie 2021, Colectivul devenind astfel Centrul de Cercetări Geografice.

Domenii de cercetare, cercetare științifică:

Aria de cuprindere a cercetărilor specifice s-a axat prioritar pe studiul spaţiului moldav carpatic (Carpaţii Orientali), subcarpatic (Subcarpaţii Moldovei) şi de podiş (Podişul Moldovei). Preocupările geografice s-au diversificat și extins între timp, contribuţiile cu caracter pedogeografic fiind dublate de studii fizico-geografice şi referitoare la geografia populaţiei şi aşezărilor umane, respectiv la organizarea spaţiului geografic.

Domeniile de cercetare: Ştiinţa solului; GIS, teledetecţie şi analiză statistică; Geografie umană. Temele de cercetare se încadrează pe două direcţii prioritare: Cercetări interdisciplinare în domeniul Ştiinţei Solului (pedogeografie şi dinamica pedopeisajelor; geneza, diagnoza şi încadrarea taxonomică a solurilor; însuşirile fizico-chimice şi repartiţia teritorială a solurilor; modelarea spaţială a parametrilor morfometrici ai terenului, a indicatorilor pedologici și climatici; poluarea şi degradarea resursei de sol ş.a.) şi Geografie umană (dinamica populaţiei, a aşezărilor umane şi raporturile acestora cu mediul; tendinţele şi ciclurile de evoluţie ale subsistemelor uman-geografice; rezilienţa sistemelor teritoriale; calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă; turbulenţe şi discontinuităţi în manifestarea unor procese şi fenomene specifice ş.a.).

În cadrul temelor actuale de cercetare sunt dezvoltate câteva noi direcţii de studiu, concordante cu programele prioritare de cercetare ale Academiei Române şi tendinţele cercetărilor din domeniu, promovate la nivel naţional şi european: Dinamica pedopeisajelor din Regiunea de Nord-Est a României în contextul schimbărilor climatice şi a mutaţiilor socio-economice şi geopolitice actuale; Studiul proceselor de degradare a solurilor din Regiunea de Nord-Est a României – stadiul actual, tendinţele de evoluţie şi impactul socio-economic, procedee de ameliorare şi regenerare a resurselor de sol; Aplicaţii ale metodelor statistico-matematice şi teledetecţiei în pedometrie, evaluarea terenurilor agricole, climatologie şi geomorfologie dinamică; Dinamica populaţiei şi a aşezărilor umane din Româna; Impactul implementării prevederilor Pactului Verde European asupra pedopeisajelor din Regiunea de Nord-Est a României; Rezilienţa sistemelor teritoriale; Studiul raporturilor dintre calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă ş.a.

Activitatea ştiinţifică a membrilor Centrului de Cercetări Geografice este reliefată prin publicaţii, cu caracter monografic şi articole ştiinţifice, atât în revista şi seriile monografice proprii, cât şi în reviste de specialitate prestigioase, cu multiple citări ale creaţiilor de autor. Prestigiul şi recunoaşterea, naţională şi internaţională, sunt evidenţiate şi de premiile obţinute de membrii Centrului de Cercetări Geografice (trei premii ale Academiei Române, un premiu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 15 premii la Saloane Internaţionale de Inventică ş.a.), precum şi de activitatea desfăşurată de aceştia ca membrii în editorial board-ul sau referenţi ştiinţifici ai unor reviste BDI, membrii în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, membri de onoare ai unor organizaţii ştiinţifice internaţionale ş.a.

Informații de contact: Centrul de Cercetări Geografice

Adresa fizică: B-dul Carol I, Nr. 20 A, RO-700505 – Iaşi, România

Adresa e-mail: geografie (at) acadiasi.ro 

Telefon: 0232-201482