Colectivul de Geografie

Colectivul de Geografie

Colectivul de Geografie al Filialei din Iaşi a Academiei Române a fost înfiinţat prin HCM nr. 209/1990, la iniţiativa distinsului academician Cristofor Simionescu şi cu sprijinul direct al membrilor Filialei din Iaşi a Academiei Române. Cercetarea geografică la Filiala Iaşi a Academiei nu a început însă odată cu crearea acestui colectiv, ci mult mai devreme (în anul 1930), concomitent cu înfiinţarea Societăţii Geografice „Dimitrie Cantemir”. De-a lungul timpului, activitatea ştiinţifică pe tărâmul geografiei a beneficiat de continuitate şi valoare, atât prin devotamentul şi pasiunea cercetătorilor, dar mai ales prin perenitatea operei ştiinţifice. Această tradiţie, care onorează, dar şi impune standarde ştiinţifice ridicate, a fost transmisă actualului Colectiv de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române. Conceput iniţial ca un nucleu de cercetare cu preocupări din domeniile Geografie fizică şi Ştiinţa solului, Colectivul de Geografie a dobândit în timp consistenţă, individualitate şi recunoaştere naţională, sub atenta şi competenta îndrumare a unor personalităţi geografice ieşene, precum Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române şi Ion Hârjoabă, profesor emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, dar şi în calitate de şef de colectiv o lungă perioadă de timp. Interdisciplinaritatea, ca tendinţă definitorie a ştiinţei contemporane, a fost foarte rapid şi eficient implementată în studiile realizate de acest colectiv, ceea ce a imprimat un suflu nou cercetărilor din domeniul geoştiinţelor. Scurtă Prezentare Caracterul interdisciplinar al echipei de cercetare din cadrul Colectivului de Geografie (care include specialişti în geografie, geologie, geochimie şi chimie) a constituit premisa de bază pentru abordarea şi dezvoltarea unor cercetări complexe şi de mare actualitate sub aspect teoretic şi aplicativ. Aria de cuprindere a cercetărilor specifice s-a axat prioritar pe studiul spaţiului moldav carpatic (Carpaţii Orientali), subcarpatic (Subcarpaţii Moldovei) şi de podiş (Podişul Moldovei). Preocupările geografice s-au diversificat în timp, contribuţiile cu caracter fizico-geografic fiind dublate ulterior de studii referitoare la geografia populaţiei şi aşezărilor umane şi la organizarea spaţiului geografic.

Organigrama actuală a colectivului cuprinde opt cercetători şi doi membri – personal tehnic auxiliar, care acoperă următoarele domenii de expertiză ştiinţifică:
–Ştiinţa solului (Geneza şi cartarea solurilor; Pedogeochimie; Termodinamica şi cinetica proceselor pedogeochimice);
–GIS şi analiză statistică (Modelarea spaţială geostatistică a parametrilor morfometrici ai terenului, a parametrilor pedologici și climatici);
–Geografie umană (Geografia populaţiei şi aşezărilor; Geografie socială, politică şi culturală).

Temele actuale de cercetare abordate de membrii Colectivului de Geografie sunt încadrate în două direcţii prioritare:

(i) Cercetări interdisciplinare în domeniul Ştiinţei Solului: cercetări pedogeografice; cercetări privind diagnoza, încadrarea taxonomică, geneza, însuşirile fizico-chimice şi repartiţia teritorială a solurilor; modelarea spaţială geostatistică a parametrilor pedologici; cercetări pedologice şi pedogeochimice complexe; modelarea termodinamică şi cinetică a proceselor şi sistemelor pedogeochimice; dezvoltarea unor metode de cercetare interdisciplinară a învelişului de sol etc.

(ii) Dinamica populaţiei şi a aşezărilor umane. În cadrul cercetărilor menţionate anterior sunt emergente câteva noi direcţii de studiu abordate de membrii Colectivului de Geografie:
–Studiul interdisciplinar al solurilor urbane şi al siturilor arheologice;
–Studiul dinamicii proceselor de degradare şi a unor metode de ameliorare a solurilor;
–Studiul pedogeochimic complex al tehnosolurilor spolice şi noi metode de recuperare a componentelor minerale utile.

Colectivul de Geografie organizează anual două manifestări ştiinţifice, ambele desfășurate în cadrul Zilelor Academice Ieşene:
• Simpozionul Anual de Geografie (29 de ediţii);
• Simpozionul cu participare internaţională „Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată” (24 de ediţii consecutive, între 1991–2014).

Colectivul de Geografie susţine publicarea revistei „Factori   şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată” (Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone), cu apariţie bianuală, indexată în şase baze de date internaţionale (BASE, SCIPIO, ULRICHSWEB, DOAJ, EBSCO, CABI).

Activitatea ştiinţifică a colectivului este reliefată prin publicaţii cu caracter monografic şi articole în reviste de specialitate Web of Science cu factor de impact şi indexate BDI, cu peste 300 de citări ale creaţiilor de autor în reviste internaţionale.

Prestigiul este evidenţiat de cooptarea membrilor colectivului în editorial board-ul unor reviste BDI (patru membri / opt reviste), conducerea unor organizaţii profesionale naţionale (3 membrii / şase organizaţii), membri de onoare ai unor societăţi ştiinţifice internaţionale, la care se adaugă premii ale Academiei Române (trei premii), Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (un premiu) şi premii obţinute la Saloane Internaţionale de Inventică (19 premii).

Coordonator

Prof. Univ. Dr. Constantin RUSU