Amăriuței Mihai-Cristian

Cercetator: Amăriuței Mihai-Cristian

Născut la 12 aprilie 1969 în municipiul Iași, județul Iași. Studii liceale (Liceul „Dimitrie Cantemir”) și universitare la Iași, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (promoția anului 2000). Master în Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” (2002-2004). Doctor în Istorie (2012) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu teza Grigore al III-lea Alexandru Ghica (coordonată de prof. univ. dr. Ioan Caproşu).Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române – Filiala Iași din 2017. Redactor-şef adjunct la ,,Archiva Moldaviaeˮ, Iaşi.

   Preocupări legate de istoria premodernă și modernă a românilor (epoca fanariotă şi domniile pământene până la Regulamentele Organice), istorie socială și instituțională, genealogie, editare de izvoare medievale şi premoderne (paleografie româno-chirilică). A publicat un volum de autor, două volume de izvoare istorice, precum și 34 de articole și studii în periodice de specialitate și volume colective, autor unic sau în colaborare.

Carte de autor:  Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Cronica unui principe din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 400 p., ISBN: 978-606-714-363-8

Volume editate:

 1. Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). X. Ţinutul Fălciiul. Partea 1 (1820), volum editat de Mihai-Cristian Amăriuţei şi Mircea Ciubotaru, introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg Plus, 2016, 574 p., ISBN 978-606-8523-18-7
 2. Funcționarii din Principatul Moldovei în epoca Regulamentului Organic (1832-1858). Documente, vol. I, Registrele generale ale Ministerului de Interne și Comitetului Sănătății (1834), Editori Mihai-Cristian Amăriuței și Simion-Alexandru Gavriș, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, 208 p., ISBN general: 978-606-714-683-7; ISBN volumul I: 978-606-714-684-4

Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate la edituri cu prestigiu internațional sau clasificate CNCS categoriile A sau B:

 1. Documente referitoare la istoria Ţării Moldovei (1634-1858) provenite dintr-o colecţie particulară din Iaşi, în ,,Archiva Moldaviae”, I (2009), p. 150-177, ISSN 2067-3930 (în colaborare)
 2. Un inventar de documente privitoare la moşia Voroveştii a mănăstirii Sfântul Ioan Zlataust din Iaşi, în ,,Cercetări Istorice”, s.n., XXVII-XXIX (2008-2010), p. 127-146, ISSN 1453-3960 (în colaborare)
 3. Un testament din secolul al XIX-lea al Mariei Hermeziu, născută Gane, în ,,Archiva Moldaviae”, III (2011), p. 317-330, ISSN 2067-3930 (în colaborare)
 4. Moşia Giuleşti din ţinutul Neamţului şi stăpânii acesteia până în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în ,,Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, s.n., Istorie, LVI-LVIII (2010-2012), p. 129-155, ISSN 1221-843X (în colaborare)
 5. Aspects of Animal Husbandry and Meat Consumption in Southern Moldova (the Second Half of 18th Century). Case Study: Domain of Boyars Conachi, în ,,Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies”, vol. 69 (1-2), 2012, p. 175-184, Print ISSN: 1843-5262; Electronic ISSN: 1843-536X (în colaborare)
 6. Un aspect al modernizării societăţii româneşti în Moldova Regulamentului Organic. Documente privitoare la activitatea Comisiei epitropiceşti în ţinutul Bacău, în ,,Archiva Moldaviae”, V (2013), p. 343-363, ISSN 2067-3930 (în colaborare)
 7. Phanariot Donations to the Mega Spileon Monastery (18th Century), în ,,Annales Universitatis Apulensis”, Series Historica, 18/I, 2014 (Sacred Space in Central and Eastern Europe from Middle Ages to the Late Modernity: Birth, Function, and Changes, Edited by Daniel Dumitran, Ileana Burnichioiu), p. 219-247, ISSN 1453-9306 (în colaborare)
 8. Spătarul Sandu Miclescu de la Şerbeşti (1804-1877). Schiţă de portret a unui ,,paşoptistˮ uitat, pe baza unor documente şi amintiri de familie, în ,,Archiva Moldaviaeˮ, X (2018), p. 69-90, ISSN: 2067-3930 (în colaborare)
 9. Moşia Giuleşti din ţinutul Neamţului şi stăpânii acesteia până în primele decenii ale secolului al XIX-lea (II), în ,,Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, s.n., Istorie, LXV (2019), p. 337-381, ISSN 1221-843X (în colaborare)
 10. Administrația moldoveană la începutul perioadei regulamentare: funcționarii Ministerului de Interne și ai Comitetului Sănătății (1834), în „Analele Științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, s.n., Istorie, LXVII (2021), p. 279-299, ISSN: 1221-843X (în colaborare)

 Studii și articole în volumele unor manifestări științifice internaționale și naționale / volume colective:

 1. Vechi şi nou în Iaşii din vremea lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Observaţii preliminare, în Laurențiu Rădvan (ed.), Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 179-202, ISBN (10) 973-703-149-0; ISBN (13) 978-973-703-149-5
 2. Despre vornicii de poartă şi atribuţiile lor în Iaşii secolului al XVIII-lea, în Laurenţiu Rădvan (ed.), Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 131-163, ISBN 978-973-703-268-3
 3. Despre marele vistiernic Iordache Costache Venin şi locul său de veci de la Mănăstirea Căpriana, în Mircea-Cristian Ghenghea, Mihai-Bogdan Atanasiu (coord.), Pro Basarabia-Repere istorice şi naţionale, Iaşi, Editura Alfa, 2007, p. 49-62, ISBN (10) 973-8953-46-4; ISBN (13) 978-973-8953-46-8 (în colaborare)
 4. 4. Strategii de ascensiune socială a boierimii moldovene la cumpăna veacurilor XVII-XVIII. Cazul clucerului Gheorghe Hermeziu, în vol. Studii de arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică, editori: Ludmila Coadă şi Pavel Parasca, Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2014, p. 306-336, ISBN 978-9975-101-59-2 (în colaborare)
 5. Neamul Hermeziu din Moldova (până la începutul veacului al XIX-lea). Note istorice şi genealogice, în vol. Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu, editori: Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 267-306, ISBN 978-606-714-055-2 (în colaborare)
 6. Despre cântăreţii bisericeşti din Iaşii secolelor XVII-XVIII, în vol. Retrospecţii medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu, editerunt Victor Spinei, Laurenţiu Rădvan et Arcadie M. Bodale, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 35-54, ISBN 978-606-714-063-7 (în colaborare)
 7. Despre epitropiile înfiinţate de domnii fanarioţi în Iaşii veacului al XVIII-lea, în Laurențiu Rădvan (ed.), Oraşe vechi, oraşe noi în spaţiul românesc. Societate, economie şi civilizaţie urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea secolului XIX), Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 99-118, ISBN 978-606-714-084-2 (în colaborare)
 8. Târgul Lăpuşna în secolele XV-XVIII. Drumuri comerciale, mărfuri şi negustori între Orient şi Occident, în vol. Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie, coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, Chişinău, Editura Masterprint, 2015, p. 67-85, ISBN 978-9975-4477-3-7 (în colaborare)
 9. Completări şi îndreptări la istoria familiei Hermeziu pe baza unor documente noi (secolele XVII-XVIII), în vol. In honorem Mircea Ciubotaru, ed.: Lucian-Valeriu Lefter şi Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 35-50, ISBN 978-606-714-189-4 (în colaborare)
 10. Donaţii ,,fanariote” la mănăstirea Sumela (secolul al XVIII-lea), în vol. Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV – XX). In honorem Florin Marinescu, editor Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuzaˮ, 2017, p. 485-514, ISBN 978-606-714-396-6 (în colaborare)
 11. Societatea Biblică Rusă şi filiala sa din Basarabia (1813-1826). Noi consideraţii, în vol. Istorie şi cultură. In honorem academician Andrei Eşanu, editor: Constantin Manolache, coordonatori: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu, responsabili de ediţie: Ion Valer Xenofontov, Silvia Corlăteanu-Granciuc, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică, 2018, p. 583-597, ISBN 978-9975-3283-6-4 (în colaborare)
 12. Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi în câteva documente din prima jumătate a secolului al XIX-lea: proprietăţi, orăşeni, litigii şi autorităţi, în Laurenţiu Rădvan (ed.), Oraşul şi Biserica: patrimoniu, oameni, activităţi (secolele XV-XIX), Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuzaˮ, 2019, p. 249-275, ISBN: 978-606-714-561-8
 13. O carieră construită în administrațiile a două țări în prima jumătate a secolului al XIX-lea: spătarul Iancu Cogălniceanu, în Mihai-Bogdan Atanasiu, Mihai Mîrza (editori), Mari familii boierești din Moldova în veacurile XVII-XIX. Referințe identitare și manifestări de putere, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, p. 161-171 (ISBN 978-606-714-617-2)
 14. Aprovizionarea cu carne a orașului Iași în perioada fanariotă: contexte și evoluții, în vol. Alimentație și demografie în Moldova din Evul Mediu până în epoca modernă. Abordări interdisciplinare, Editori: Ludmila Pîrnău, George Bilavschi, Luminița Bejenaru, Vasilica-Monica Groza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, p. 149-166, ISBN 978-606-020-400-8
 15. Documente românești din Biblioteca Lilly a Universității Indiana (SUA) referitoare la relațiile Țărilor Române cu mănăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai (secolele XVII-XIX), în vol. Românii și Creștinătatea Răsăriteană (secolele XIV-XX), volum editat de Petronel Zahariuc, Iași, Editura Doxologia, 2021, p. 543-580, ISBN 978-606-9746-60-8 (în colaborare)
 16. Un polonez la curtea domnilor Moldovei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea: Stanisław Kienarski pisar, în vol. Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului alianței militare polono-române / O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie zawarcia polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2022, p. 17-33, ISBN: 978-973-0-36744-7
 17. Despre „averile grecești răpite în vremea ienicerilor” în 1821 și litigiul din anii 1836-1841 pentru un clopot destinat de doamna Smaragda Callimachi mănăstirii athonite Sf. Pantelimon, în vol. Frământările modernității: discursuri, oameni, instituții. Lucrările Conferinței Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Ediția I, 2019, Editori: Marius Chelcu, Dorin Dobrincu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, p. 93-108, ISBN: 978-606-714-726-1; ISSN: 2971-8279; ISSN-L: 2971-8279

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Cercetător Științific
amariutei.mihai (at) xenopol.acadiasi.ro
mihai.amariutei (at) gmail.com

0753 507 259

Implicare în proiecte

No data was found