Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, în domeniul Științe Juridice

Data publicării: 04/02/2019

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bd. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs postul de cercetător ştiinţific, în domeniul Ştiinţe juridice, specializarea Drept internaţional. Istoria şi filosofia dreptului internaţional, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Sociologie şi Drept.

Condiţii specifice:

 • de studii: superioare de specialitate în domeniul postului scos la concurs (minimum calitatea de doctorand în domeniul de specialitate a postului);
 • experienţă în specialitate: să aibă activitate de cercetare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani; pentru cei care provin din afara învăţământului superior sau cercetării, o vechime de 4 ani în profilul postului;
 • experienţă în cercetarea ştiinţifică, dovedită prin publicarea de studii şi articole ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului;
 • minimum o mobilitate de studiu în domeniul postului;
 • minimum un stagiu de documentare şi cercetare în domeniul dreptului internaţional/european.

Concursul se va desfăşura în data de 4 martie 2019, ora 1000, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi va consta în analiza dosarului de înscriere la concurs şi o probă scrisă.

Dosarul  pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, va conţine următoarele documente:

 • Cererea candidatului adresată conducerii Filialei din Iaşi a Academiei Române, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de CS III, avizată juridic şi aprobată de preşedintele Filialei, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată;
 • Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat, în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Lista de lucrări a candidatului, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, după caz: teza de doctorat, cărţi publicate, articole publicate în reviste de specialitate, studii, brevete, proiecte de cercetare, alte lucrări. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative.
 • Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi datat);
 • Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională – perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare în ţară ori străinătate;
 • Copii legalizate de pe:
 • actele de studii : adeverinţă care să certifice calitatea de doctorand, diploma de studii universitare şi foaia matricolă, diploma de bacalaureat, alte diplome şi certificate, după caz);
 • actele personale : certificat de naştere, cartea de identitate şi  certificat de căsătorie – după caz;
 • Cartea de muncă, şi extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Adeverinţă medicală.
 
Înscrierile la concurs se fac până la data de 28 martie 2019, în intervalul orar 9.00-15.00. Dosarele se depun la Academia Română, Filiala Iaşi, Bd. Carol I, nr. 8 – Biroul Resurse Umane, etaj II.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului 
şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.
 

Desfăşurarea concursului

Nr. crt.

Denumirea activității

Data limită

Ora

1.

Desfășurarea concursului

4 martie 2019

10,00

2.

Afișarea rezultatelor concursului

4 martie 2019

14,00

3.

Depunerea contestațiilor

5 martie 2019

14,00

4.

Soluționarea contestațiilor

6 martie 2019

13,00

5.

Afișarea soluționării contestațiilor

6 martie 2019

14,00

6.

Afișarea rezultatelor finale

6 martie 2019

14,00

Rezultatele concursului vor fi afişate la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”  şi pe pagina web https://acadiasi.org/. Contestaţiile se depun la secretariatul Institutului, str. T. Codrescu, nr. 2, parter, camera 1.

Rezultatele finale vor fi afişate la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”  şi pe pagina web https://acadiasi.org/.


Rezultatele concursului

Depunerea contestatiilor se va face la secretariatul Institutului de Cercetari Economice si Sociale „Gh.Zane”, parter, camera 1, strada T. Codrescu nr. 2, intre orele 9:00-14:00.


Rezultate finale