Societatea bazată pe cunoaștere

Obiectivele proiectului: 

1. Realizarea unui centru de cercetări inter-disciplinare de impact național și internațional în cadrul căruia bursierii să găsească un mediu modern, european, propice cercetării și formării ca cercetători. În cadrul centrului ei vor putea avea acces la informație (cărți, baze de date), consiliere și formare. 

2. Susținerea cercetătorilor la început de carieră și formarea unei echipe de cercetare interdisciplinară capabilă să facă față cerințelor unei cercetări moderne, europene. Aceasta se va realiza printr-o selecție riguroasă, urmate de programe de training, consiliere și coordonare. 

3. Îmbunătățirea accesului la informații prin sistematizarea bazei de date existente (cărți, reviste, baze de date) și extinderea acesteia. Va fi creat un centru (bibliotecă) deschis tuturor celor interesați de cercetarea din domeniu. Prin achiziționarea de informații actuale din domeniu se va realiza integrarea informaționala. 

4. Consolidarea colaborărilor internaționale cu scopul realizării schimbului de experiență, a importului de know-how, a realizării unei convergente tematice cu cercetarea științifică europeană din domeniu și a promovării internaționale a proiectului și instituțiilor. 

5. Promovarea și implementarea eficientă a rezultatelor cercetării din domeniu, atât la nivel intern cât și internațional, prin organizarea de conferințe internaționale, participarea la conferințe internaționale, publicarea de cărți în limba română și limbi de circulație internaționale, publicarea de articole în reviste românești și străine, realizarea unei reviste la nivelul celor internaționale acreditate și consolidarea legăturilor cu necesitățile actuale ale spațiului epistemic.

Rezultate și investiții: 

Activitatea de cercetare a 70 de persoane, finanțați cu burse postdoctorale, care și-au desfășurat activitatea în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române cel puțin un an. 

Publicarea a 29 de volume, 620 articole în reviste ISI, BDI sau volume la edituri acreditate CNCS și prezentarea a 860 de lucrări științifice la conferințe naționale și internaționale. 

Organizarea a 6 conferințe internaționale de mare anvergură cu peste 120 participanți fiecare și peste 25% invitați din străinătate. 

Fondarea, editarea, tipărirea și indexarea în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul Filosofie a unei reviste științifice open acces, Logos & Episteme

Investițiile în infrastructură și aparatură au modificat modalitatea de a lucra la nivelul Institutului de Cercetări Econimice și Sociale „Gheorghe Zane”. S-a amenajat: o sala de conferințe de 40 locuri, o sala de studiu, spațiul a 4 birouri și o sală pentru organizarea de mese rotunde. Au fost achiziționate 20 desk-top-uri, 30 laptop-uri, 15 imprimante laser alb-negru, 4 copiatoare alb-negru A3, un sistem audio/video integrat, 2 imprimante laser color si 2 copiatoare A3 color. 

La nivelul  Filialei Iași a Academie Române a fost achiziționat un server iar pentru Bibliotecă 10 desk-top-uri, peste 1500 de volume și a fost achiziționat, instalat și utilizat un program informatic integrat pentru baza documentară existentă și noile achiziții. 

Participare ARFI

Denumirea completă

Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective

Codul proiectului

POSDRU/89/1.5/S/56815

Managementul proiectului

  • Manager de proiect: Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță
  • Asistent manager: CSI dr. Dan-Gabriel Sîmbotin

Parteneri

  • Academia Română, Filiala Iași
  • Academia Română (Aparat Central)
  • Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada de desfășurare

2010-2013

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială