Teme și idei fundamentale din domeniul psihologiei și științelor educației

Zilele Academice Ieșene, ediția a XXXVIII-a

Themes and Fundamental Ideas in the Field of Psychology and Educational Sciences

Iasi Academic Days, 38th Edition

Sesiunea științifică națională „Teme și idei fundamentale din domeniul psihologiei și științelor educației” din cadrul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXVIII-a (sesiune ONLINE). este dedicată dezbaterii metodelor de cercetare actuale în psihologie și o oportunitate excelentă pentru psihologi cercetători să își prezinte metodele de cercetare utilizate în cercetare. Sesiunea se va concentra pe explorarea metodelor de cercetare care aduc contibuții semnificative în înțelegerea și aplicarea psihologiei în diverse domenii, dar și pe evidențierea celor mai noi metode de cercetare (spre exemplu, recenzarea literaturii de specialitate, meta-analiza, analiza calitativă a datelor digitale video și audio etc.). Vom dezbate avantajele și limitele metodelor cantitative, calitative și utilizarea concomitentă a acestora, tehnici de analiză avansate, utilizarea adecvată a metodei studiului de caz și abordări interdisciplinare care au generat progrese semnificative în cercetarea psihologică contemporană. 

Având în vedere contextul dificil social, educațional și politic actual, în cadrul sesiunii naționale științifice de anul acesta încurajăm prezentarea  cu prioritate a temelor cu impact social, psihologic și economic în comunitate precum:

 • abordări fundamentale și originale în prevenirea timpurie a abandonului educațional și profesional;
 • gestionarea crizei refugiaților din punct de vedere social, legal și psihologic;
 • analiza continuității identității sociale a refugiaților;
 • fundamentarea empirică și științifică a abordărilor de intervenție psihologice din comunitate;
 • utilizarea tehnologiei digitale pentru dezvoltarea metodelor de cercetare în psihologie;
 • analiza și prevenirea mecanismului fake-news;
 • efectele pozitive și negative ale tehnologiei digitale în viața angajaților în vârstă.

Participarea la această conferință vă va oferi o perspectivă amplă asupra metodelor inovatoare în cercetarea psihologică și vă va permite să vă conectați cu colegi din domeniu pentru a schimba idei și a iniția colaborări viitoare.

În numele comunității științifice a Colectivului Psihologie și Științele Educației, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din cadrul Academiei Române – Filiala Iași și a colaboratorilor, avem deosebita plăcere a vă adresa invitația să participați la acest eveniment în calitate de participant cu lucrare științifică sau audient. Comunicările propuse pot fi înscrise la următoarele secțiuni:

 • lucrare empirică;
 • lucrare teoretică fundamentală;
 • lucrarea practică/exemplu de bune practici, studiu de caz;
 • poster.

Așteptăm titlurile și rezumatele comunicărilor până la data de 15 septembrie 2023 la următoarea adresă electronică: cmtofan@acadiasi.ro, folosind fișa de înscriere disponibilă aici: https://bit.ly/3OhltB1.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 0741244763 – Cristina Tofan.

Pentru înscriere ca audient/participant vă rugăm să folosiți următorul formular: https://forms.gle/uXWDd9PFBfbt5euy5

Precizăm că textele comunicărilor susținute pot fi trimise pentru a fi publicate într-un volum colectiv acreditat academic. 

Programul și broșura cu rezumate

English presentation

As a part of the 38th edition of Iași Academic Days, the National Scientific Session „Themes and Fundamental Ideas in the Field of Psychology and Educational Sciences” (ONLINE) is dedicated to the critical analysis of current research methods in psychology and educational sciences and provides an excellent opportunity for specialists in these fields to present the research methods they use. The session will focus on exploring research methods that significantly contribute to the understanding and application of psychology in various fields, as well as highlighting the latest research methods (such as literature review, meta-analysis, qualitative analysis of digital video and audio data, etc.). We will investigate the advantages and limitations of quantitative and qualitative methods, their simultaneous use, advanced analysis techniques, the proper use of case study methodology, and interdisciplinary approaches that have made significant progress in contemporary psychological research.

Considering the current challenging social, educational, and political context, we encourage the prioritized presentation of topics with a social, psychological, and economic impact on the community, such as:

 • Fundamental and original approaches to early prevention of educational and professional dropout;
 • Management of the refugee crisis from a social, legal, and psychological perspective;
 • Analysis of the continuity of refugees’ social identity;
 • The empirical and scientific foundation of community-based psychological interventions;
 • Use of digital technology for the development of research methods in psychology;
 • Analysis and prevention of the fake news mechanism;
 • Positive and negative effects of digital technology on the lives of older employees.

Participation in this conference will provide you with a broad perspective on innovative methods in psychological research and will allow you to connect with colleagues in the field to exchange ideas and initiate future collaborations.

The proposed papers can be submitted to the following sections:

 • Empirical paper;
 • Fundamental theoretical paper;
 • Practical work/example of best practices, case study;
 • Poster.

We expect the titles and abstracts of the papers to be submitted by September 15, 2023, to the following email address: cmbostan@gmail.com or cmtofan@acadiasi.ro, using the registration form available here: https://ml6.in/rCfAR

To register as an audience/participant, please use the following form: https://forms.gle/S5Vki2VAQ9QMH34h6

There are no participation fees.

Please note that the texts of the presented papers can be submitted for publication in an academically accredited collective volume.

Organizatori:

-Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
-Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov / `Henri Coanda` Air Force Academy;
-Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași `Gheorghe Asachi` Technical University, Iasi;
-Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Hyperion București/ Hyperion University, Bucharest;
-Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași/ Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Alexandru Ioan Cuza” University from Iasi;
-Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, Iași / Pedagogical College `V. Lupu` from Iasi. Muzeul Național al Literaturii Române Iași / National Museum of Romanian Literature of Iasi.

Comitet organizatoric:

•CS dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; Researcher, / Researcher Ph. D., , `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•Conf. univ. dr. Răzvan-Lucian, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov; / Associate Professor, Ph.d. `Henri Coanda` Air Force Academy;
•Prof. Univ. Dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov; / Professor, Ph.d., `Henri Coanda` Air Force Academy;
•Conf. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași; / Associate Professor, Ph.d., `Gheorghe Asachi` Technical University, Iasi;
•Lector dr. Lavinia-Țânculescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Hyperion, București; Lecturer, Ph.d., Hyperion University, Bucharest;
•Asist. dr. Tina Vrabie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Assistant Professor, Ph.d., „Alexandru Ioan Cuza” University from Iasi;
•Educator muzeograf Ioana Leontioaia, Muzeul Național al Literaturii Române Iași; Museum educator, National Museum of Romanian Literature of Iasi;
•Dr. Claudia Mihaela Hristodor, Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, Iași; Ph.d., Pedagogical College `V. Lupu` from Iasi.

Comitet științific:

•CS dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; Researcher, / Researcher Ph. D., , `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•CS I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași; / Researcher Ph. D., `Gh. Zane` Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy – Iasi Branch;
•Conf. univ. dr. Răzvan-Lucian, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov; / Associate Professor, Ph.d. `Henri Coanda` Air Force Academy;
•Prof. Univ. Dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov; / Professor, Ph.d., `Henri Coanda` Air Force Academy;
•Conf. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași; / Associate Professor, Ph.d., `Gheorghe Asachi` Technical University, Iasi;
•Lector dr. Lavinia-Țânculescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Hyperion, București; Lecturer, Ph.d., Hyperion University, Bucharest;
•Asist. dr. Tina Vrabie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Assistant Professor, Ph.d., „Alexandru Ioan Cuza” University from Iasi;
•Educator muzeograf Ioana Leontioaia, Muzeul Național al Literaturii Române Iași; Museum educator, National Museum of Romanian Literature of Iasi;
•Dr. Claudia Mihaela Hristodor, Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, Iași; Ph.d., Pedagogical College `V. Lupu` from Iasi.

Sesiune științifică națională / National Scientific Session
20 Octombrie 2023

Online - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași.
Online - “Gh. Zane” Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy - Iasi Branch.