Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, domeniul Economie, specializarea Demografie şi statistică aplicată. Actualizare – rezultate finale

Data publicării: 22/03/2019

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bd. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs postul de cercetător ştiinţific, în domeniul Economie, specializarea Demografie şi statistică aplicată, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Micro şi Macroeconomie.

Condiţii specifice:

 • de studii: superioare de specialitate în domeniul postului scos la concurs și titlul ştiinţific de doctor în domeniul de specialitate a postului;
 • experienţă în specialitate: să aibă activitate de cercetare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani; pentru cei care provin din afara învăţământului superior sau cercetării, o vechime de 4 ani în profilul postului;
 • autor sau coautor a cel puţin 4 (patru) articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale în domeniile demografie, statistică şi/sau econometrie aplicată, dintre care minimum 1 (un) articol publicat într-o revistă cotată ISI cu scor absolut de influenţă (AIS) mai mare decât 0,5;
 • experienţă internaţională de cercetare dovedită prin stagii de cercetare (cel puţin două stagii, de minimum trei luni fiecare) desfăşurate la instituţii academice din străinătate (cu excepţia Republicii Moldova); realizarea stagiilor de cercetare trebuie certificată prin documente justificative emise de instituţia gazdă.

Concursul se va desfăşura în zilele de 23 aprilie 2019, ora 9:00 şi 6 mai 2019, ora 900, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi va consta în verificarea îndeplinirii condițiilor specifice prin analiza dosarului de înscriere la concurs în data de 23 aprilie 2019  şi o probă scrisă cu subiecte specifice profilului postului în data de 6 mai 2019.

Dosarul  pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, va conţine următoarele documente:

 • Cererea candidatului adresată conducerii Filialei din Iaşi a Academiei Române, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de CS, avizată juridic şi aprobată de preşedintele Filialei, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată;
 • Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat, în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Lista de lucrări a candidatului, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, după caz: teza de doctorat, cărţi publicate, articole publicate în reviste de specialitate, studii, brevete, proiecte de cercetare, alte lucrări. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative.
 • Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi datat);
 • Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională – perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare în ţară ori străinătate;
 • Copii legalizate pentru următoarele documente:
 • actele de studii : diploma de doctor, diploma de studii universitare şi foaia matricolă, diploma de bacalaureat, alte diplome şi certificate, după caz);
 • actele personale : certificat de naştere, cartea de identitate şi  certificat de căsătorie – după caz;
 • Cartea de muncă, şi extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Adeverinţă medicală.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului (22 aprilie 2019) la Academia Română Filiala Iaşi, Bd. Carol I, nr. 8 – Biroul Resurse Umane, etaj II.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului de  Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”   din str. Codrescu, nr. 2, Iași, după următorul calendar:

Nr. crt. Denumirea activității Data limită Ora
1. Analiza dosarului 23 aprilie 2019 9:00
2. Afişarea rezultatelor privind analiza dosarului – la sediul Institutului 23 aprilie 2019 14:00
3. Depunerea contestaţiilor pentru analiza dosarului – la sediul Institutului 24 aprilie 2019 9:00-14:00
4. Soluţionarea contestaţiilor privind analiza dosarului – la sediul Institutului 25 aprilie 2019 10:00
5. Afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la etapa analizei dosarului – la sediul Institutului 25 aprilie 2019 14:00
6. Desfășurarea concursului: proba scrisă – la sediul Institutului 6 mai 2019 9:00
7. Afișarea rezultatelor concursului – la sediul Institutului 6 mai 2019 14:00
8. Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – la sediul Institutului 7 mai 2019 9:00-14:00
9. Soluționarea contestațiilor 8 mai 2019 14:00
10. Afișarea soluționării contestațiilor – la sediul Institutului 8 mai 2019 15:00
11. Afișarea rezultatelor finale – la sediul Institutului 8 mai 2019 15:00

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific,
domeniul Economie, specializarea Demografie şi statistică aplicată,
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”,
Colectivul de Micro şi Macroeconomie

Tematică

 1. Demografia României în ultimul secol. Evoluție, particularități, analiză comparativă cu alte țări europene
 2. Evoluții structurale la nivelul populației României. Rolul factorilor socio-economici
 3. Teorii explicative ale declinului fertilității în țările din Centrul și Estul Europei
 4. Modele statistice și econometrice aplicate în analiză demografică. Concepte, statistică descriptivă, tehnici de regresie, tipuri de date
 5. Testarea robusteții modelelor de regresie cu date panel

Bibliografie

 1. Dudley L. Poston, Jr. & Leon F. Bouvier, Population and Society. An Introduction to Demography. Cambridge University Press, 2010.
 2. Tim Dyson, Population and Development. The Demographic Transition. Zed Books, 2010.
 3. Jacob S. Siegel & David A. Swanson – The Methods and Materials of Demography, Second Edition, Elsevier Academic Press, 2004.
 4. John C. Caldwell. Demographic Transition Theory. Springer. 2006.
 5. Richard K. Thomas. Concepts, Methods and Practical Applications in Applied Demography. An Introductory Textbook. Springer. 2018.
 6. Jeffrey M. Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press. 2002
 7. Joshua D. Angrist & J.S. Pischke. Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press. 2009
 8. Badi Baltagi. Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. 2008.
 9. Badi Baltagi. The Oxford Handbook of Panel Data. Oxford Handbooks. 2015.
 10. Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. Journal of Econometrics 90(1): 1-44.
 11. Luci-Greulich, A. & Thevenon, O. (2014). Does economic advancement ‘cause’a re-increase in fertility? An empirical analysis for OECD countries (1960-2007). European Journal of Population 30(2): 187-221
 12. Im, K.S., M.H. Pesaran & Y. Shin (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics 115: 53-74
 13. Levin, A., Lin, C.F. & Chu, C. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics 108(1): 1-24.
 14. Joshua D. Angrist & Jörn-Steffen Pischke (2015). Mastering Metrics. The Path from Cause to Effect. Princeton University Press
 15. Verbeek, Marno. A Guide to Modern Econometrics. 2017. Wiley
 16. Dănuţ-Vasile Jemna. Demografia României. 2017. Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”

ACTUALIZARE:

Rezultatele finale privind analiza dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, domeniul Economie, specializarea Demografie şi statistică aplicată, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”.

Dosarul cu numărul de înregistrare: ARFI:2628/19.04.2019

Analiza dosarului Dosar    ADMIS

Rezultate finale 6 mai 2019

Rezultatele finale privind proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, domeniul economie, specializarea demografie şi statistică aplicată, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”.

Dosarul cu numărul de înregistrare: ARFI:2628/19.04.2019

Proba scrisă Nota obţinută: 9,66 – ADMIS